Пълнотата и многообразието на пакета от дейности удовлетворява широките потребности от консултантски услуги в помощ на работодателите по управление на здравето и безопасността при работа и включва:


 • Подпомага работодателите в прилагането на фирмената политика по безопасност и здраве при работа и разработва  мерки за отстраняване и намаляване на професионалните рискове и оптимизиране на трудовия процес;
 • Оценява  риска за здравето и безопасността на работниците и служителите с обхват: работни процеси, оборудване, помещения, работни места, организация на труда, суровини и материали, фактори на работната среда и трудовия процес, нервно-психическо напрежение, неблагоприятни психо-социални фактори, наложен темп и ритъм, монотонност, принудителна работна поза, ръчно вдигане и пренасяне на тежести, нерационални режими на труд и почивка и изложените на риск лица и др.;
 • Подпомага работодателите в избора на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали, на средствата за колективна и лична защита, с оглед намаляване степента на здравния риск;
 • Прави предложения за въвеждане и оценка ефективността на работа на системи и средства за отстраняване или намаляване на здравния риск при работа;
 • Анализира организацията на труда с цел по-доброто приспособяване към отделните индивиди;
 • Разработва и предлага на работодателите за апробация физиологични режими на труд и почивка;
 • Изготвя становища във връзка с действащи и нови, влезли в сила нормативни документи и консултира работодателите по тяхното приложение;
 • Извършва преглед на документацията, свързана със защитата от професионалните рискове;
 • Консултира работодателите и участва в разработването на фирмените документи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Извършва наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализира връзката с извършваната работа въз основа на:
 • Резултатите от профилактичните медицински прегледи;
 • Показателите на временната и трайна нетрудоспособност и връзката им с факторите на работната среда и условията на трудовия процес;
 • Състоянието на  професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм;
 • Извършва скрининг на работниците и служителите, подлежащи на периодични медицински прегледи и определя екипа от специалисти, съобразно въздействието на факторите на работната среда;
 • Организира извършването на задължителните медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите;
 • Изготвя и поддържа здравни досиета за работниците в актуално състояние;
 • Дава заключение за пригодността на работниците и служителите да изпълняват даден вид работа въз основа на задължителните предварителни и  периодични медицински прегледи.
 • Насочва лицата, които се нуждаят от диагностично уточняване, лечение и проследяване на състоянието им към личния лекар.
 • Обучава и информира работниците и длъжностните лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.
 • Организира и участва в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал и длъжностните лица,  работниците и служителите и техните представители в комитетите и групите по условия на труд в предприятията по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия при работа, спазване на санитарно-хигиенните  изисквания и др., в съответствие с действащите нормативни документи;
 • Първоначално и ежегодно обучение на членовете на КУТ/ГУТ;
 • Обучение на длъжностни лица/органи по БЗР;
 • Обучение на ръководен персонал и лицата, провеждащи инструктажите;
 • Обучение на длъжностни лица за придобиване/потвърждаване на квалификационни групи по електробезопасност с напрежение до и над 1000 V.
 • Обучение по безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни работи.
 • Обучение за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите;
 •  Обучение на работници и служители по правилата за оказване на първа помощ, самопомощ и взаимопомощ;
 • Консултира и подпомага дейността на комитетите и групите по условия на труд при обсъждане на:
 • резултатите от оценките на работните места;
 • анализите на здравословното състояние на работниците;
 • планиране промените в технологията, организацията на труда и работните места;
 • програмите за профилактика и промоция на здравето.
 • Информира работещите за здравните рискове, свързани с работата им и резултатите от профилактичните медицински прегледи и изследвания.
 • Дава индивидуални съвети на работещите във връзка с опазване здравето и живота при работа, подпомагащи ги за информирания им избор;
 • Други
 • Дружеството работи с акредитирана лаборатория за контрол на всички фактори на работната среда и показателите по електробезопасност и оценка на съответствието им с нормативните документи на нови и действащи обекти;
 • Проектира и извършва ремонт на ел. инсталации и съоръжения до и над 1000 V;
 • Изготвя декларации на фирмите по чл.15 от ЗЗБУТ.
 • Разработване на НАССР системи и процедури, основаващи се на принципите на НАССР